ENDÜSTRİLER

Elektrik

Elektrik sanayi üretimi içerisinde tel ve kablo, teçhizat, motor, jeneratör ve transformatörler ağırlıklı paya sahiptir. Ek olarak orta gerilim kesicileri, röleler, alçak gerilim pano ve hücreleri, seramik yalıtkanlar, kontaktör, sigorta, iç tesisat malzemeleri ve aydınlatma malzemeleri gibi elektrikli ekipman üretimi de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sektör, mühendislik, proje ve müteahhitlik endüstrilerini de destekler. Tarım, ulaştırma vb. dâhil olmak üzere bütün iş kollarını ve sektörleri doğrudan etkileyen, doğası itibarıyla çok katmanlı ve çok boyutlu olan elektrik sektörü bütün dünyada dikkatle izlenmektedir.

Otomotiv

Motorlu araçları tasarlayan, geliştiren, üreten ve pazarlayan iş sektörüdür. Yıllık ortalama 90 milyondan fazla motorlu araç üretiliyor. Otomotiv sektörü kendisi dışında, hammadde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinde geniş iş hacmi ve istihdam yaratmaktadır. Gelişmiş pazarlardaki çevreye ve güvenliğe yönelik yüksek standartlar ve tüketici istekleri, otomotiv sanayinde yoğun bir teknolojik gelişmeye yol açmaktadır. Diğer taraftan, otomotiv sanayisinde teknolojinin gelişim gösterdiği elektrikli araçlar konusu da üzerinde stratejik planlar yapılması gereken bir konudur. Hem çevreye duyarlı olması hem de yakıt maliyetini azaltması bakımından otomotiv sektörünün elektrikli araçlara doğru yöneleceği tahmin edilmektedir.

Havacılık

Havayolu sektörü ar-ge, bakım onarım hizmetleri, akaryakıt ikmal hizmetleri gibi olmazsa olmaz alt hizmetler guruplarından oluşmaktadır. Havayolu taşımacılığı, çok hızlı teknolojik ve yapısal değişiklikler gösteren bir sektördür. Bir yandan büyük kapasiteli, yakıt tasarrufu sağlayan, düşük gürültü ve emisyon seviyesine sahip uçaklar geliştirilirken, diğer yandan bölgesel taşımacılığa daha elverişli olan küçük kapasiteli uçakların imalatı da hızla sürdürülmektedir. Netice itibariyle yolcu ve katma değeri yüksek ürünlerin olabildiğince hızlı bir şekilde taşımını sağlayan havacılık sektörü ekonomik değeri sürekli artmakta ve gerek ülkelerin gerekse de tüm sektörlerin gelişiminde başat bir rol edinmektedir.

Kimya

Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak gerek üretim gerekse ticarette önemli bir role sahiptir. Kimya sektöründen ham madde kullanılmaksızın üretilen çok az sayıda ürün bulunmaktadır. Bu kapsamda; tarım ilaçları, sentetik gübreler, veteriner ilaçları, sentetik elyaflar, sabun, deterjan, temizleyiciler, plastik ham maddeleri, beşerî ilaç sanayi, kozmetik sanayi, boya, yardımcı maddeler, deri, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.) yapıştırıcı, derz, dolgu maddeleri, izolasyon malzemeleri, fotoğraf malzemeleri, barut ve patlayıcılar gibi birçok sanayi alanına nihai ve ara ürün sağlamaktadır. Her grubun üretim aşamaları dikkatle incelenmeli ve ilgili kalite standartları doğrultusunda üretim hattı oluşturulmalıdır.

Plastik

Yüksek kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kabul edilmektedir. 
Plastik, sert kauçuğun kullanılmasıyla birlikte doğal maddeler yerine kullanılabilen kimyasal bir maddeden elde edilmiştir. Plastik Sektörü girdilerinin %90’ını petrokimya sanayinden temin edilmektedir. Plastiğin en önemli tüketicileri ise ambalaj ve inşaat sektörleri olup, bunların yanı sıra otomotiv, elektrik, beyaz eşya ve ayakkabı gibi birçok alanlarda da yoğun olarak plastik kullanılmaktadır. Kısaca, plastikten mamul ürünler çok basit kullanımların yanı sıra yüksek teknoloji gerektiren sektörlerde de tüketilmektedir.

Denizcilik

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ı deniz taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Deniz yolu ile yapılan bu ticaret bazı istisnalar dışında, tamamen serbest rekabet ortamında, 150’den fazla ülkeye kayıtlı bulunan ve neredeyse her milletten bir milyondan fazla denizcinin çalıştığı, 50 binden fazla gemi ile yapılmaktadır.
Bu özelliği ile denizcilik dünyada stratejik bir sektör olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla denizcilik sektörü tüm sektörleri direk olarak etkileyen bir sektördür.

Makine

Makina imalat sanayinin imalat sanayi içinde özel ve önemli bir yeri vardır. Bu sektör dünyada “Mühendislik sanayi” veya “Makina mühendisliği sanayi” olarak kategorize edilmekte ve bilinmektedir. Makina imalat sanayi imalat sanayinin hemen hemen bütün sektörlerine girdi verir, bu sektörlerin itici gücü olur. Makina imalatının gelişmesi diğer imalat sanayinin gelişmesi ile iç içedir. Bu durum birçok sektöre yatırım malı ürettiği için, diğerlerinde de aynen geçerlidir. Özellikle otomotiv sanayi, metal eşya sanayi, tekstil sanayi, metal ana sanayi yatırımlarının ana makina ve donanımlarını sağlayan sektör, yeni gereksinme ve taleplere göre gelişme hızını ve üretim kompozisyonlarını belirler. Yeni makina imalatları ile sanayinin itici gücü olur.

Savunma

Savunma sanayi veya silah endüstrisi, askeri malzeme, teçhizat ve tesislerin araştırma ve geliştirme, mühendislik, üretim ve servis hizmetlerinde yer alan ticari bir endüstriden oluşur. Savunma sanayi kendisi dışında hammadde ve yan sanayi ihtiyacı ile endüstriyel ürünlerle paralellik içerisindedir. Havacılık ve uzay, elektrik ve elektronik, bilişim, ar-ge ve mühendislik, malzeme, kalıp ve parça endüstrisi gibi alanlarda ki çalışmalar savunma sanayi içerisinde mevcuttur.

Demir-Çelik

Demir-Çelik sektörü, çeşitli sanayilerin gelişmesinde önemli bir noktaya sahiptir. Özellikle Demir- Çelik sektörü, diğer sektörlere öncülük yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Sektör, çelik ürünlerin kullanım alanının yaygınlaşması, her geçen gün tüketiminin artması, imalat sanayine ara mal üretilmesi gibi niteliklerinden dolayı büyük önem taşımaktadır. Demir- Çelik sektörü, demir cevherinin yer altından çıkartılmasını takiben, yoğunlaştırılmasından başlamak üzere dökme, dövme, haddeleme, çekme ve benzeri yöntemler ile üretiminin gerçekleştirildiği bir sektördür. Demir- Çelik sektörünün öneminin giderek daha çok arttığı görülmektedir. Demir- Çelik üretiminde meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda endüstri devrimi gerçekleşmiş ve teknoloji alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır.

Enerji

Enerji sektörü kaynakları ise kullanım alanları ve amaçları doğrultusunda birtakım kriterlerden hareketle çeşitli şekillerde sınıflandırılmaktadır. Elde edilme biçimi açısından ikiye ayrılır. A tip yenilenmesi mümkün olanlar grubu fiziksel kökenli olarak güneş, rüzgâr, akarsu, denizlerin termik ve kinetik enerji; kimyasal kökenli olarak bitkiler, bitkisel ve hayvansal atıklar, insan ve hayvan enerjisi içermektedir B tip yenilenmesi mümkün olmayanlar grubu yakıt fosiller maden kömürü, linyit, ham petrol, doğal gaz; madenler uranyum, toryum içermektedir. Dünya genelinde teknolojik gelişmeler yenilenebilir enerji maliyetlerini her geçen gün düşürmektedir. Ucuzlayan yenilenebilir enerji teknolojileri, dijital uygulamalar ve enerjinin rolündeki artışın bir araya gelmesi, enerji üretim hedeflerine ulaşılabilmesine yönelik değişimin itici gücü olmaktadır.

İnşaat

Yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini üstlenen İnşaat Sektörü ayrı bir öneme sahiptir. Zira günümüzde "inşaat", yalnızca çevrenin inşa edilmesini değil, bakım, onarım ve işletilmesine katkıda bulunan faaliyetlerin tümünü içerecek şekilde değerlendirilmektedir. İnşaat üretimi artık yalnızca yapının üretimi olarak algılanmamakta; çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim anlamına da gelmektedir.

Petrol-Doğalgaz

Enerji, toplumsal yaşamlarımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan hemen hemen tüm süreçler için vazgeçilmez bir girdi olup; sanayi, ulaştırma, konut ve ticarethane alt sektörlerinde kullanılmaktadır. Bugün dünyada tüketilen enerji, çok sayıda enerji kaynağından elde edilirken; petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil kaynaklar, bu kaynakların %86’sını oluşturmaktadır. Petrol, özellikle ulaştırma sektörünün temel enerji kaynağı olarak, dünya birincil enerji tüketimi içinde en büyük paya sahiptir. Petrolü takip eden doğal gaz ve kömür ise büyük ölçüde elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Çeşitli projeksiyonlara göre, petrol ve doğal gazın birincil enerji tüketimi içindeki paylarını uzun dönemde de koruyacakları öngörülmektedir.

E-posta listesine kayıt olun

Kayıt

Alıcı olmak için

KEŞFET

Satıcı olmak için

KEŞFET

İletişime geçin

İLETİŞİM